top of page

Adatvédelmi szabályzat

Kiran Taha Berat egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő)

Közvetítéshez kapcsolódó adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Célja:

A Megbízók személyes adatainak a kezeléséről különösen

  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 

  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,

  • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, 

  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldologozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

  • illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 

szerinti egyértelmű és érthető tájékoztatás nyújtása.

A kezelt személyes adatok:

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak: 

a Megbízó neve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, lakóhelyének címe, egészségügyi kérdőívben szereplő személyes adatai, esztétikai beavatkozással érintett testrész(ek)ről készített fényképfelvételek tartalma, személyazonosító igazolványon vagy útlevélen szereplő további személyes adatok. 

A személyes adatok megadása feltétele a jogviszony létrejöttének, illetve fennmaradásának.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó:

A Megbízók személyes adatait az adatkezelő és az adatkezelő felhatalmazása alapján az Esteworld Medical Group Isztambulban található egészségügyi intézménye, mint adatfeldolgozó, kezeli. Az adatkezelőt és az adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terheli.

A címzettek:

A Megbízók személyes adatairól közvetlen információt kérő hatóságok, így különösen: Nemzeti Adó- és Vámhivatal; továbbá az adatkezelő képviseletében eljáró – akár helyettesítő – ügyvédek, ügyvédjelöltek. A személyes adat szolgáltatásának alapja csak jogszabályi rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése vagy a Megbízók kifejezett írásbeli hozzájárulása lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezelés pontos helye:

A papíralapon elérhető személyes adatok a 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/A. címen találhatóak.

A nem papíralapú – akár Messengeren, Whatsappon, Viberen, e-mailben elküldött – személyes adatok az ott megadott felületeken (Messengeren, Whatsappon, Messengeren, Viberen, e-mailben) kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése a Megbízók hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás az egészségügyi kérdőív, fénykép(ek), illetve okmánymásolatok adatkezelő részére történő elküldése, továbbá átadása esetén megadottnak minősül.

Az adatkezelés célja:

A Megbízókat érintő, Közvetítői szerződésekben szereplő esztétikai beavatkozások elvégzésének elősegítése, a kapcsolattartás biztosítása a Megbízók és az Esteworld Medical Group Isztambulban található egészségügyi intézménye között. 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelésének időtartama a személyes adat érintett Megbízó általi megadásától egészen – az esetleges hatósági ellenőrzésre, felek közötti jogvitára tekintettel – a jogviszony megszűnésétől számított 5 éves elévülési idő végéig tart (a testrész(ek)ről készített fényképfelvétel(ek)et, valamint a Megbízó által kitöltött egészségügyi kérdőívet az adatkezelő a lehető legrövidebb időtartamig tárolja). Abban az esetben, ha a jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő a megőrzésre, akkor az annak megfelelő időtartamig áll fenn.

Az érintett jogai:

Az érintett Megbízó kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést, azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok helyesbítését, illetve módosítását, jogviszony megszűnése esetén – ha az 5 éves elévülési idő és az esetleges kötelező jogszabály szerinti őrzési idő is letelt – azok  törlését vagy kezelésének korlátozását.

Abban az esetben, ha az érintett Megbízó személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása:

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartását elektronikus úton vezeti a jelen tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően. Az érintett Megbízóra vonatkozó személyes adat továbbítása szintén elektronikus (visszakereshető) úton történik a címzett(ek) felé.

Budapest, 2023. Augusztus 1.

 

   Kiran Taha Berat egyéni vállalkozó adatkezelő 


bottom of page