top of page

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a Kiran Taha Berat egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Közvetítő) által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit az alábbiak szerint: 

I.)

A Közvetítő adatai:

Név: Kiran Taha Berat egyéni vállalkozó

Székhely címe: 2315 Szigethalom, Csokonai utca 59/2.

Nyilvántartási szám: 53934060

Adószám: 69959660-1-33;

Kapcsolattartó neve: Kiran Taha Berat

Kapcsolattartó e-mail címe: info@esteworld.hu;

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-70/432-3632

                                                    + 36-70/421-8560

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő - Péntek: 10:00 – 18:00

Weboldal: www.esteworld.hu

 

Fogalmak:

 

Jelen ÁSZF-ben:

 

 • Szolgáltatás: a Közvetítő segítségségnyújtása az Esteworld Medical Group Isztambulban található egészségügyi intézményével történő kapcsolatfelvételhez, illetve kapcsolattartása az esztétikai beavatkozás(ok) elvégzésének napjáig.

 • Egészségyügi intézmény: az Esteworld Medical Group Isztambulban található egészségügyi intézménye.

 • Megbízó: az esztétikai beavatkozás(ok) elvégzését kérő természetes személy.

 • Felek: a Megbízó és a Közvetítő együttesen.

 • Megkeresés: a Megbízó személyes vagy a Közvetítő részére e-mailen, illetve egyéb módon elektronikus úton elküldött vagy telefonon keresztül történő Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megkeresése.

 • Közvetítői szerződés: a Felek által a Szolgáltatás vonatkozásában aláírt szerződés.

 • Közvetítés elfogadása: a Közvetítői szerződés aláírása.

 • Vis maior: előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, melynek felmerülése mind a Közvetítő, mind a Megbízó érdekkörén kívül esik.

 • Weboldal: www.esteworld.hu.

 

 

II.)

Az ÁSZF elfogadása:

 

A Megbízó, amennyiben a Közvetítő Szolgáltatását igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a Megbízó az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF elfogadása – mely elfogadás történhet különösen: e-mail, egyéb elektronikus üzenet, illetve sms formájában – esetén a Megbízó, valamint a Közvetítő között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak.

A Közvetítő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése alapján a Megbízó számára az ÁSZF tartalmának megismerését a Közvetítői szerződés megkötése előtt a Weboldalon lehetővé teszi.

A Közvetítő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Közvetítő szintén a Weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a Weboldalon a közzététel napjától kezdve a Megbízóra is alkalmazást nyer, mely szabályt a Megbízó elfogad, ugyanakkor az (új) ÁSZF, illetve a Közvetítői szerződés bármely rendelkezésének ellentmondása esetén a Közvetítői szerződés az irányadó.

 

III.)

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetítés lépéseinek összefoglalása:

 

1.)

A Megbízó Megkeresés útján konzultációt kér a Közvetítőtől, majd a Felek által egyeztetett időpontban a konzultáció személyesen, videóhívás vagy telefonbeszélgetés keretében megtartásra kerül.

A konzultáció során a Közvetítő bemutatja az Egészségügyi intézményt, mint klinikát, valamint bemutatja azoknak az orvosoknak a profilját, akik a Megbízó által kért esztétikai beavatkozás(ok) elvégzéséhez szakértelemmel bírnak.

A konzultáció során – kifejezetten a Megbízó hozzájárulásával, mely megadottnak minősül a fényképfelvételek Közvetítő rendelkezésére állásával (készítéshez megbízói hozzájárulással, illetve megbízói elküldéssel), illetve a kitöltött egészségügyi kérdőív Közvetítő rendelkezésére állásával (válaszok megbízói megadásával, illetve elküldésével) – az érintett testrész(ek)ről fényképfelvételek készülnek, valamint egészségügyi kérdőív kitöltésére kerül sor.

2.)

A készített fényképfelvételek és a kitöltött egészségügyi kérdőív – a Megbízó hozzájárulásával – továbbításra kerül az Egészségügyi intézmény részére.

Az Egészségügyi intézmény a fényképfelvételek és a kitöltött egészségügyi kérdőív alapján tudja megállapítani, hogy a Megbízó a kért esztétikai beavatkozás(ok) elvégzésére alkalmas-e, illetve, hogy annak díja a Megbízó által megjelölt orvosok esetén mekkora mértékű, illetve, hogy melyek a várható beavatkozási időpontok. Az Egészségügyi intézmény által küldött árajánlat magában foglalja a Közvetítő díját is.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egészségügyi intézmény orvosainak szabad kapacitásától függ a beavatkozási időpont meghatározása, így lehetséges, hogy bizonyos orvosok vonatkozásában a várakozási idő több hónap vagy akár 1, azaz egy év. A Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Közvetítőnek nincs ráhatása az árajánlat tartalmára, így a vállalási idő és a vállalási díj mértékére sem.

3.)

Abban az esetben, ha a Megbízó az Egészségügyi intézmény – adott orvost, beavatkozási időpontot, valamint díjat – tartalmazó árajánlatát elfogadja, akkor az elfogadott árajánlatban szereplő 10 %, azaz tíz százalék mértékű díj megfizetésével, valamint a Közvetítői szerződés aláírásával (Közvetítés elfogadásával) tudja a Közvetítő Szolgáltatását teljeskörűen igénybe venni. Az elfogadott árajánlatban szereplő 10 %, azaz tíz százalék mértékű díjat a Megbízó a Közvetítő részére köteles megfizetni készpénzben vagy a Közvetítő által megjelölt bankszámlaszámra történő utalással. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Közvetítői szerződés aláírásával egyidejűleg személyazonosító igazolványáról vagy útleveléről másolat készül, melynek készítéséhez hozzájárul (abban az esetben, ha a Megbízó a személyazonosító igazolványának vagy útlevelének másolatát maga küldi el a Közvetítő részére, akkor a Közvetítő által külön másolat készítése nem történik, hanem a Közvetítő a küldött másolatot használja fel a Közvetítés maradéktalan teljesítéséhez, mely eljárást a Megbízó szintén elfogad).

4.)

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az elfogadott árajánlatban szereplő díj fennmaradó 90 %-át, azaz kilencven százalékát legkésőbb a beavatkozás napján, közvetlenül az Egészségügyi intézménynek köteles megfizetni az Egészségügyi intézmény által meghatározott módok valamelyikén.

 

IV.)

A közvetítéshez kapcsolódó megbízói nyilatkozatok:

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Közvetítő tevékenysége kizárólag a Megbízó és az Egészségügyi intézmény közötti jogviszony létrejöttének elősegítésére terjed ki, így a Megbízó bármilyen igényt (különösen: a beavatkozás(ok)hoz vagy az elfogadott árajánlatban szereplő tételekhez kapcsolódóan) kizárólag az Egészségügyi intézménnyel szemben támaszthat.

A Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy az elfogadott árajánlat megbízói esetleges módosításának kérelmét (különösen: válaszott orvos személye módosításának kérelme, beavatkozási időpont módosításának kérelme) a Közvetítő kizárólag továbbítja az Egészségügyi intézmény felé, azonban döntési jogkörrel kizárólag az Egészségügyi intézmény rendelkezik.

A Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Közvetítőnek a közvetítői díj abban az esetben is jár, ha az esztétikai beavatkozás(ok) elvégzése utólagosan meghiúsul és az Egészségügyi intézmény nem kíván semmilyen pénzbeli visszatérítést biztosítani a Megbízó részére (különösen idetartozik: Megbízó általi beavatkozás lemondás olyan időpontban, amikor már az Egészségügyi intézmény nem tud emiatt más pácienst fogadni).

A fentiektől függetlenül a Közvetítő dönthet úgy, hogy a közvetítői díjat visszaadja (különösen: az Egészségügyi intézménnyel folytatott egyeztetést követően), azonban ezen döntés Megbízó részéről nem kikényszeríthető. A közvetítői díjat a Közvetítő különösen abban az esetben téríti vissza, ha az Egészségügyi intézmény az elfogadott árajánlattól történő megbízói elálláshoz, illetve felmondáshoz pénzbeli (Magyarországon különösen: foglalónak, bánatpénznek, kötbérnek minősülő) következményt  nem fűz.

 

 

V.)

Záró rendelkezések:

A Közvetítő megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal jár el az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a Weboldalra, illetve a Megbízó által aláírt okiratokba.

A Közvetítő fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető szolgáltatások körét bővítse, továbbá annak paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a Weboldalon lévő bármely szolgáltatás nyújtását ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A Weboldalon található szolgáltatások paramétereinek változtatásai a már közvetített Szolgáltatásra nem vonatkozik.

A Feleket, továbbá a Közvetítő minden alkalmazottját, valamint az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, fényképfelvétel, egyéb dokumentum stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Közvetítő vagy a Megbízó érdekeit sértené.

A Közvetítő és a Megbízó között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Közvetítő ezúton tájékoztatja a Megbízót, hogy a Felek közötti vita esetén, ha azt a Felek egymás közötti egyeztetés útján nem tudják feloldani, békéltető testülethez is fordulhat. A Közvetítő székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének címe: Pest Vármegyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2. a.

A Megbízó a Felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Közvetítő, illetve az Egészségügyi intézmény előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

Vis maior esetén a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a Közvetítői szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a vis maior felmerüléséből eredő bármely igényét az Egészségügyi intézmény által vállalt beavatkozás kezdetéig az Egészségügyi intézmény által meghatározott módon tudja esetlegesen érvényesíteni, melyre a Közvetítőnek ráhatása nincs.

A Felek vis maiornak tekintik különösen:

 • a természeti katasztrófa bekövetkeztét;

 • Törökországban háború kitörését és fennálltát.

Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Megrendelő a Közvetítővel szemben nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A Közvetítő kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

A Megbízó a Közvetítői szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

A Megbízó elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a Szolgáltatás nyújtásáról kibocsátott számla Megbízó vagy a Megbízó nevében jogosult eljáró személy általi átvétele bizonyítja a számlán szereplő gazdasági esemény (azaz a közvetítés) megtörténtét.

A jelen ÁSZF tartalmát a Megbízó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy az esztétikai beavatkozás(ok)tól történő elállási, valamint felmondási joga az Egészségügyi intézmény által meghatározottakon kívül kizárt.

2023. Augusztus 1.

bottom of page